PHA CHẾ BARTENDER CHUYÊN NGHIỆP

Được cấp chứng chỉ nghiệp vụ, sử dụng trên toàn Quốc.