PHA CHẾ BARISTA CHUYÊN NGHIỆP

Được cấp chứng chỉ nghiệp vụ, sử dụng trên toàn Quốc.