NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

Được cấp chứng chỉ nghiệp vụ, sử dụng trên toàn Quốc.