LỄ TÂN & QUẢN TRỊ TIỀN SẢNH

Được cấp chứng chỉ nghiệp vụ, sử dụng trên toàn Quốc.